TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

 

 

OBJECTE I GENERALITATS

 

www.ecoviure.com, (des d'ara L'EMPRESA) li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que www.ecoviure.com. podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

 

Mitjançant el Lloc Web, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través de correu electrònic. La condició de Client suposa l'adhesió a les Condicions d'Ús de la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a la Web.

 

En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

 

L'EMPRESA vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 18 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Espanya (Península Ibèrica). (D'ara endavant, el "Territori"). L'EMPRESA no realitza enviaments de comandes fora d'aquest territori. Si un usuari estigués interessat a rebre algun article fora del territori  hauria de consultar  L'EMPRESA a través del formulari o enviant un correu a info@ecoviure.com, estudiaríem la seva sol·licitud i li informaríem al respecte.

 

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a: info@ecoviure.com

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

 

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de L'EMPRESA. Tanmateix, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de L'EMPRESA, són exposats al Lloc de manera orientativa, podent contenir alguna diferència o error amb el producte real.

 

 

 

PREUS

 

Els preus mostrats inclouran o no l'IVA depenent de:

 

1) Client sense registrar o registrat a través del web com a particular. Preus IVA inclòs.

 

2) Client registrat, alta tramitada per L'EMPRESA. Preus IVA no inclòs.

 

Aquests preus tampoc inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.

 

Corren per compte de comprador altres impostos, cànons o altres anàlegs vigents o de nova creació, estatals, autonòmics o locals.

 

L'empresa es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís.

 

 

 

DISPONIBILITAT

 

L’ EMPRESA informa el Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per La EMPRESA com errors humans, incidències en els sistemes informàtics o per comandes que estan sent cursats a el mateix temps, és possible que el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, en aquest cas La EMPRESA contactarà amb el client per informar i buscar una solució.

 

 

 

PAGAMENT

 

A el preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

 

El mètode de pagament serà mitjançant targeta de crèdit; excepte els clients que tinguin pactat de manera expressa un altre mètode, en aquest cas s'estarà al que expressament acordat. En cas que la forma de pagament sigui transferència, el material serà enviat quan L’ EMPRESA tingui els diners a la seva disposició. L'EMPRESA es reserva el dret a sol·licitar tota la informació que sigui necessària per establir aquesta forma de pagament.

 

 

 

SEGURETAT

 

ECOVIURE. es compromet a tractar les dades de manera confidencial i amb la finalitat exclusiva de gestionar i formalitzar la reserva de mercaderies sol·licitades per l'Usuari i tramitar la corresponent comanda; incloent la promoció comercial dels serveis que presta. Entenent que la formalització de la comanda, així com l'acceptació de les condicions generals de la contractació (Veure avís legal), impliquen el consentiment per portar a terme aquest tractament.

 

La contractació dels serveis oferts per ECOVIURE en aquesta pàgina, es realitza en un entorn segur a través de la implementació d'un sistema d'encriptació de dades SSL (Secure Sockets Layers) que garanteix la protecció de les comunicacions via Internet amb la mateixa. El Client / Usuari pot comprovar que es troba en un entorn operatiu segur observant el cadenat tancat que es troba a la part inferior de la pantalla.

 

L'Usuari es compromet a fer ús lícit i adequat d'aquest Lloc Web així com dels serveis que es presten per part de l'empresa de conformitat amb el present Avís Legal ja no desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral, als l'ordre públic i en general, a fer un bon ús de les presents condicions.

 

ECOVIURE. es reserva, en cas que porti a terme alguna activitat contrària a les lleis, el dret a cancel·lar les comandes de qualsevol Usuari o de denegar l'accés a la Web, sense previ avís, i a exercitar les accions legals que consideri oportunes.

 

De la mateixa manera, l'empresa garanteix que el servidor on s'emmagatzemen i tracten les dades personals, disposen de les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessària per evitar, en la mesura del possible, l'alteració, pèrdua i / o accés no autoritzat a les esmentades dades personals.

 

 

 

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

 

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les Condicions de venda i la confirmació de el procés de compra, L'EMPRESA enviarà sempre un email a l'CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

 

 

 

CANCEL·LACIÓ O MODIFICACIÓ DE COMANDES

 

L'EMPRESA acceptarà cancel·lacions i / o modificacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament de la mateixa. Per realitzar-les ha d'enviar un correu electrònic a info@ecoviure.com.

 

No obstant això, l'empresa no garanteix el poder dur a terme aquests canvis si la comanda ja està en la seva última fase de preparació, de manera que es prega siguin comunicades de la manera més immediata possible.

 

 

 

TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I EXTRAVIAMENTS

 

Lliurament del producte

 

L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali al formulari de registre o una altra indicada en la comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins el Territori.

 

L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament no s'ajusti a la realitat o hagi estat omesa.

 

L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan el Client enviï a la seva pròpia companyia de transports.

 

L'EMPRESA informa el Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

 

Termini de Lliurament

 

Els enviaments els realitzarem a través d'una empresa de missatgeria. La comanda realitzada per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda i un cop confirmat el pagament.

 

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L'EMPRESA informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells.

 

Cada lliurament es considera efectuat a partir de el moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

 

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a L'EMPRESA, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'Apartat "11. Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al Client.

 

El càlcul de les despeses d'enviament es realitzarà automàticament durant el procés de compra.

 

Per motius de seguretat, L'EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció.

 

III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua

 

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. L'EMPRESA contracta, com a part de el servei de lliurament de missatgeria, la realització d'un seguit d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

 

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb L'EMPRESA. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.

 

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

 

Diligència en el lliurament

 

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de L'EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l'EMPRESA via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d'aquest moment no s'atendran incidències per aquest tipus (únicament peces en garantia).

 

 

 

DEVOLUCIÓ

 

Procediment de devolució

 

Tots els productes comprats en ECOVIURE podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a ECOVIURE la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de fins a 14 dies laborables comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

 

L'EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

 

  • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

 

  • L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi a el magatzem de L'EMPRESA amb les màximes garanties possibles.

 

  • S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

 

Amb l'objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, L'EMPRESA estableix com a únic procediment de devolució l'establert per L'EMPRESA. Si el motiu de la devolució és imputable a L'EMPRESA (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de client.

 

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

 

  • Un cop analitzada la sol·licitud, L’EMPRESA li indicarà la companyia de transport a utilitzar en cas de ser imputable a L’ EMPRESA aquesta devolució.

 

L'EMPRESA acceptarà cancel·lacions i / o modificacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament de la mateixa. Per realitzar-les ha d'enviar un correu electrònic a info@ecoviure.com

 

No obstant això, l'empresa no garanteix el poder dur a terme aquests canvis si la comanda ja està en la seva última fase de preparació, de manera que es prega siguin comunicades de la manera més immediata possible.

 

En cap cas el CLIENT podrà retornar un producte pel seu compte sense haver informat prèviament a L’ EMPRESA.

 

REEMBORSAMENT AL CLIENT

 

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual a el cost dels productes retornats menys el cost de el servei de devolució.

 

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, L'EMPRESA reemborsarà també al Client les despeses d'enviament corresponents.

 

Les devolucions i les anul • lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.

 

L'EMPRESA gestionarà l'ordre de devolució, preferentment sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 5 dies des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornada. L'aplicació de la devolució en el compte del Client dependrà de l'entitat emissora.

 

 

GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

 

L'EMPRESA actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venda funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.

 

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal·lació i utilització no conforme a les instruccions del Fabricant.

 

 

SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

 

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client:

 

  • Via el nostre telèfon d'informació i atenció a client: 676 225 446

 

  • Per Whatsapp 676 225 446

 

  • Horari d'atenció a client: de dilluns a divendres 9:00 a 20:00

 

 

  • Via correu postal: ECOVIURE Carrer de l'Anoia 5, 08174, Sant Cugat de Vallès, Espanya